اندیشگاه برند

مشاور برندسازی به چه کسی می گویند.
دلایل اثر بخش نبودن تبلیغات در بازار ایران
OK Google
Visibility: پیدایی
تبلیغات (propaganda)

معمولا (تقدم) یا (سبقت) در اثر بخشی تبلیغات مهم است. مثلاً در تبلیغات تجاری نخستین آگهی را هر سازمان بدهد موفقیت بیشتری خواهد داشت.(تکرار) متوالی و متناوب نیز تبلیغات را مؤثر می سازد.(ارتباط دادن) موضوع تبلیغات با پدیده‌های آشنا برای مردم و نیازهایشان نیز بسیار مؤثر است.