اندیشگاه برند

تبلیغات (propaganda)

معمولا (تقدم) یا (سبقت) در اثر بخشی تبلیغات مهم است. مثلاً در تبلیغات تجاری نخستین آگهی را هر سازمان بدهد موفقیت بیشتری خواهد داشت.(تکرار) متوالی و متناوب نیز تبلیغات را مؤثر می سازد.(ارتباط دادن) موضوع تبلیغات با پدیده‌های آشنا برای مردم و نیازهایشان نیز بسیار مؤثر است.

عناصر هویت یکپارچه برند پرژک (عناصر هویت کلامی ولوگو تایپ)
عناصر هویت یکپارچه برند پرژک (شعار،رنگ سازمانی،بسته بندی)
یلدا شروعی نو برای شاد زیستن
خلا هویت بصری در سازمان های ایرانی