برند و برند سازی

دنیای برندهای کودکان
تعریف پنج سطح مفهومی برای محصول
معماری برند-بخش اول

بسیاری از شرکتها و برندهای کوچک تصور می‌کنند سلسله مراتبی که در مورد برند و محصولات وجود دارد برای شرکتهای بزرگ که دارای چندین برند هستند صدق می‌کند.

معماری برند-بخش دوم
تبلیغات درون داستان