برند و برند سازی

نکاتی در خصوص برند سازی شخصی
تعریف ویژگی برند از دید اقتصاد بین المللی
برندها در نمایش دادن محصول
برند های برتر پستی

باوجود امکان مهاجرت به کشورهای مختلف جابجایی انسان ها از مبدا اولیه خود تسریع یافته و این دسته نیاز به خدماتی دارند تا بتوانند به وسیله آن ارتباط خود را با موطن خود حفظ کنند

دنیای برندهای کودکان