برند و برند سازی

هدف از آموزش برند سازی چیست؟
كاركنان چگونه مي توانند موجبات رضايت مشتري را فراهم نمايند؟
تصویر و شخصیت برند
جستاری در مفاهیم برند
هویت برند - Brand Identity