برند و برند سازی

در مورد فرانچایز بیشتر بدانیم
تئوری وفاداری مشتریان

در 10سال گذشته به طور قابل ملاحظه ای توجه به وفاداری مشتری، افزایش یافته است و امروزه وفاداری مشتری به عنوان دستورالعملی برای افزایش در آمد مطرح است.

هدف از آموزش برند سازی چیست؟
كاركنان چگونه مي توانند موجبات رضايت مشتري را فراهم نمايند؟
تصویر و شخصیت برند