اندیشگاه برند

معماری برند-بخش دوم
جشنی به بهانه مهر و شادی و امید
تبلیغات درون داستان
رنگ عنصر موثر در برند سازی
برند سازی تجربه محور(Exprience Brand)

برای فتح بازار و قرار گرفتن در صدر ذهن بعد از اینکه ژن و ساختار کلی برند خود را ساختیم باید بتوانیم به وسیله حس "شادی " این ژن را به مشتریان خود انتقال دهیم واین یعنی برند سازی تجربه محور