اندیشگاه برند

تحلیل برند پفیش(مرحله اول)
تبارشناسی برند – تاریخی مصادره شده
عناصر هویت یکپارچه ی برند پفیش
رمز های موفقیت شرکت ماکروسافت
سعدی سخن گوی برند در ایران