برند و برند سازی

انتخاب نام شرکت و انتخاب نام برند
برند سازی | برندینگ
برند سازی | ابعاد برند
استراتژی برند
برندینگ شهری

طی دهه های اخیر مطالعات گسترده ای روی نقش شهرها به عنوان محرک نوآوری و رشد اقتصادی صورت گرفته و گرایش به پیگیری استراتژیهای برندینگ، برندینگ مجدد (کامل و جزئی )، نوسازی و تجدید حیات شهری فراوان دیده می شود.