اندیشگاه برند

بازاریابی از طریق تلفن همراه

"تبلیغات موبایلی " توزیع پیامهای تبلیغاتی به دستگاه های فرستنده و گیرنده جامعه هدف به شکل های موزیک، نوشته ویا صدا به منظور رسیدن به اهداف تبلیغاتی همچنین جمع آوری بازخور مصرف کنندگان می باشد .

استراتژی هایی برای افزایش قدرت برند
روش های ورود برند به ذهن مشتریان
اصول حاکم بر برندسازی

در واقع برندسازی به مفهوم سهم قابل توجهی از بازار موجود نیست بلکه براساس میزان توجهی است که آن برند از افراد جامعه به سمت خود جلب نموده است و حجمی از افکار است که به خود درگیر ساخته است.

ضوابطی در موفقیت تثبیت جایگاه برند