برند و برند سازی

هویت برند در کالا های تولید داخلی

اعتقاد رایج میان بیشتر مدیران شرکت‌های چند ملیتی این است که تبلیغات نقش محوری در ساخت برند ایفا می‌کنند؛ در حالی که توسعه و حفظ یک برند قوی به معنی واقعی کلمه نیازمند تفکری استراتژیک و پویاست تا بتواند به طور جدی به وعده‌های داده شده به مشتری به طور پایدار وفادار بماند .

ارزش گذاری برند

به طور معمول،روش مبتنی بر هزینه برای ارزش گذاری برند،هزینه هایی که شرکت برای خلق برند متحمل شده است را در نظر می گیرد

جایگاه سازی در برند سازی
هویت برند|نقش هویت برند در ارتباطات برند
نکاتی در خصوص برند سازی شخصی