برند و برند سازی

میم چیست؟

میم‌ها (یا مم‌ها) عبارت‌انداز عادت‌ها، رفتارها یا داستان‌هایی که از شخصی به شخص دیگر از طریق تقلید رونوشت برداری می‌شوند. مانند ژن‌ها، مم‌ها نیز برای تکثیر با هم رقابت می‌کنند، منتها میم‌ها مواد شیمیایی نیستند که از درون سلول قفل شده باند، بلکه اطلاعاتی‌اند که از مغزی به مغز دیگر یا از مغز به کامپیوتر، کتاب و آثار هنری می‌جهند. میم‌های برنده‌ی رقابت در سراسر جهان انتشار می‌یابند و ذهن‌ها و فرهنگ‌های ما را شکل می‌دهند.

تناسب بین فهم از برند و عدم موفقیت برندهای ایرانی
مقابله با فرسودگی مدیریت برند

  مدیریت ارشد سازمان ها بایستی این مسئله را تشخیص بدهند که بسیاری از دارایی های آنها مانند برندهای موفق برخی از شرکتها، توسط مدیران برند و تیمهای برند ساخته و مدیریت شده اند  

در برابر کاهش قیمت رقبا چه باید کرد؟
اهمیت حواس در برند سازی

اوج توجه یک مشتری به یک برند زمانی است که به آن وفادار شود. او زمانی به یک برند وفاداری پیدا خواهد کرد که آن را با گوشت و پوست و روح خود حس کرده و به آن علاقمند شود.