برند و برند سازی

روش های ورود برند به ذهن مشتریان
اصول حاکم بر برندسازی

در واقع برندسازی به مفهوم سهم قابل توجهی از بازار موجود نیست بلکه براساس میزان توجهی است که آن برند از افراد جامعه به سمت خود جلب نموده است و حجمی از افکار است که به خود درگیر ساخته است.

ضوابطی در موفقیت تثبیت جایگاه برند
منظور از ارزش ویژه برند چیست؟
فرهنگ برند

هنگامی‌ که با مشتریان خود ارتباط برقرار ساخته و اعتماد آنان را به دست می‌آورید، به وفاداری آنان به برند نیز دست خواهید یافت. این وفاداری یک مزیت رقابتی بسیار بزرگ و اساسی برای برند شما است.