اندیشگاه برند

یلدای افسانه ای
اهمیت آموزش برند سازی در برنامه های یک مدیر موفق
ارزیابی برند ها
شناسایی رسانه های نوین تبلیغاتی
تاریخچه والت دیزنی

در دنیای واقعی شاید یکی از مهم ترین مصداق های این جمله شخص والت دیزنی باشد که 80-90 سال پیش رویاهایی را به عینیت رساند که هنوز همدم خیلی هاست و نه تنها کودکان را سرگرم می کند