اندیشگاه برند

برندسازی داخلی

برندسازی درون سازمانی(Internal Branding)  مفهومی تازه است که تاثیر کارکنان در ایجاد تصویر ذهنی مطلوب تر از برند در ذهن مشتریان را مورد ارزیابی قرار میدهد . مفهوم برندسازی داخلی ، مبتنی بر این اصل است که برندسازی ار درون سازمان آغاز میشود .

اثر بخشی هویت کلامی
قدرت صوت درهویت کلامی
یلدای افسانه ای
اهمیت آموزش برند سازی در برنامه های یک مدیر موفق