برند و برند سازی

ارزش گذاری برند

به طور معمول،روش مبتنی بر هزینه برای ارزش گذاری برند،هزینه هایی که شرکت برای خلق برند متحمل شده است را در نظر می گیرد

جایگاه سازی در برند سازی
هویت برند|نقش هویت برند در ارتباطات برند
نکاتی در خصوص برند سازی شخصی
تعریف ویژگی برند از دید اقتصاد بین المللی