برند و برند سازی

معماری برند
برندسازی داخلی

برندسازی درون سازمانی(Internal Branding)  مفهومی تازه است که تاثیر کارکنان در ایجاد تصویر ذهنی مطلوب تر از برند در ذهن مشتریان را مورد ارزیابی قرار میدهد . مفهوم برندسازی داخلی ، مبتنی بر این اصل است که برندسازی ار درون سازمان آغاز میشود .

اثر بخشی هویت کلامی
قدرت صوت درهویت کلامی
اهمیت آموزش برند سازی در برنامه های یک مدیر موفق