شناسایی رسانه های نوین تبلیغاتی
دلایل اثر بخش نبودن تبلیغات در بازار ایران
تبلیغات (propaganda)

معمولا (تقدم) یا (سبقت) در اثر بخشی تبلیغات مهم است. مثلاً در تبلیغات تجاری نخستین آگهی را هر سازمان بدهد موفقیت بیشتری خواهد داشت.(تکرار) متوالی و متناوب نیز تبلیغات را مؤثر می سازد.(ارتباط دادن) موضوع تبلیغات با پدیده‌های آشنا برای مردم و نیازهایشان نیز بسیار مؤثر است.

چرا بازاریابی دیگر نمی تواند اهداف یک سازمان را محقق سازد ؟

همان‌گونه که علم مدیریت سازمان می‌تواند مدیران موسسات تولیدی را با استفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف‌گذاری ، برنامه‌ریزی، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات وکنترل یاری دهد تا به اهداف سازمان دست یابد. علم مدیریت برند نیز مدیران را قادر می‌سازد تا برنامه‌ریزی صحیحی در راستای دستیابی به اهداف نام تجاری بکنند، به‌گونه‌ای که بدون به‌هدردادن منابع میزان دستیابی به اهداف بیشینه شود.

نقش های مختلف - تبلیغات