دلایل سرمایه گذاری بر روی هویت برند

دلایل سرمایه گذاری بر روی هویت برند

افزایش ارزش سهام سهامداران، هدف تمامی شرکت هاست. یکی از با ارزش ترین دارایی ها ی شرکت ها برند یا شهرت و اعتبار آن است. شرکت های کوچک و غیر انتفاعی نیز به ایجاد آگاهی عمومی، حفظ اعتبار و شهرت و پشتیبانی از ارزش ها نیازمندند.

خرید را برای مشتری تسهیل می نماید.

هویت برند خوب-از هر شرکتی، با هر اندازه و در هر مکانی- نشان دهنده ی تصویر ذهنی قابل شناسایی، متمایز و حرفه ای است و موفقیت برند را تسریع می کند. هویت برند به کنترل ادارک افراد از یک شرکت و تمایز آن از رقبایش کمک می نماید. سیستم هوشمند هم به مشتری احترام می گذارد و هم درک ویژگی ها ومزایا را آسان می سازد. طراحی یک محصول جدید یا محیط بهتر می تواند شرایط به شوق آوردن مشتری و ایجاد وفاداری در وی را فراهم کند. هویت موثر، شامل عناصری همچون اسمی که به سرعت به خاطر می آید یا طرح بسته بندی متمایز برای یک محصول می باشد.
فروش را برای فروشنده تسهیل می نماید. 
مدیر عامل یک شرکت جهانی که می خواهد چشم اندازی جدید را به هیات مدیره منتقل نماید، یا مشاور مالی که برای سرمایه گذاری بر روی محصولات ایجاد نیاز می کند، همگی در حال فروش هستند. شرکت های غیر انتفاعی چه اقدام به جمع آوری اعانه نمایند و چه داوطلبان جدیدی را جذب کنند، به طور مستمر در حال فروش هستند. هویت برند استراتژیک بر مخاطبان و فرهنگ های مختلف تاثیر گذار است تا اگاهی ایجاد نماید و درک کاملی از شرکت و نقاط قوتش به وجود آورد. هویت موثر با نمایان ساختن اطلاعات، در جستجوی آن است تا به روشنی ارزش منحصر به فردی را که توسط شرکت ارائه می شود، به همگان انتقال دهد. انسجام روش های ارتباطی در رسانه های گوناگون، پیام بسیار تاثیرگذاری را به مشتری درباره ی تمرکز بسیار زیاد شرکت انتقال می دهد. 
ایجاد ارزش ویژه برای برند را تسهیل می کند. 
افزایش ارزش سهام سهامداران، هدف تمامی شرکت هاست. یکی از با ارزش ترین دارایی ها ی شرکت ها برند یا شهرت و اعتبار آن است. شرکت های کوچک و غیر انتفاعی نیز به ایجاد آگاهی عمومی، حفظ اعتبار و شهرت و پشتیبانی از ارزش ها نیازمندند. هویت برند قوی به ایجاد ارزش ویژه ی برند- از طریق افزایش قابلیت شناسایی، آگاهی و وفاداری مشتری به شرکت – کمک خواهد کرد این کار نیز به موفقیت بیشتر شرکت خواهد انجامید. مدیرانی که از هر فرصتی برای انتقال ارزش برند شرکتشان و آنچه برند ارائه دهنده ی آن است، استفاده می کنند، شب ها با خیال راحت تری سرشان را روی بالشت می گذارند. این افراد دارایی های ارزشمندی ایجاد می کنند.