تبلیعات خلاقانه برند کوکاکولا

تبلیعات خلاقانه برند کوکاکولا

در این پوستر می بینیم که چگونه به محض باز شدن درب قوطی، لبخندی شادمانه پدیدار می گردد

برند کوکا کولا، برندی است شناخته شده در سراسر جهان که خاستگاه آن آمریکا است. در این پوستر می بینیم که چگونه به محض باز شدن درب قوطی، لبخندی شادمانه پدیدار می گردد.
این هلال مشکی ، نشانه ای است با پیامی نمادین که برشادی و لبخند دلالت می کند. بدین گونه برند کوکاکولا می کوشد با دلالت بر شادی، یکی از تداعیات برند خود را بر پایه شادی و لبخند بگذارد. در نظر داشته باشیم که هویت هر برند شامل تداعیات آن برند است، وهمچنین هویت هر برند باید در جمله اجزای آن متجلی باشد.می بینیم که هویت سازمانی برند کوکاکولا شامل تداعی های شادی و لبخند است. بنابراین هویت یکپارچه سازمانیِ برند کوکا کولا در بیلبورد های تبلیغاتی آن نیز مشهود است.
جالب اینجاست که ترکیب بندی این بیلبورد تقریبا قرینه است و همه عناصر دارای هارمونی با یکدیگر هستند؛ ولی تنها چیزی که قرینگی و هارمونی حاکم بر بیلبورد را شکسته، لبخندِ قوطیِ سمت راستی است. به گونه ای که این لبخند از نظر رنگ و فرم در تضاد با سایر عناصر قرار دارد. بدینگونه تاکید زیادی بر این هلال مشکی صورت گرفته است..
این تبلیغ خلاقانه با استفاده از جان بخشی به قوطی کوکاکولا (بخشیدن لبخند به آن) در محل باز شدن، سعی در جلب توجه مخاطبین دارد. از همه مهم تر اینکه این بیلبورد درخیابان های ایتالیا نصب شده است؛ در سالی که بحران های سیاسی و مذهبی لبخند را از لب مردم ربوده بود. بنابراین این برند نیازی که اکنون مردم در خیابان ها در جسنجوی آن هستند را به آنها ارائه می دهد. یعنی لبخندو شادی.

تهیه کننده:زهرا اله وردی