فلسفه برند

فلسفه ی برند،ابزار قدرتمندی است که می تواند درباره ی محصول،فعالیت های تبلیغاتی، مکان وشیوه ی فروش برند با مشتری ها سخن بگوید و حتی می تواند برخی از دلایل فعالیت های سازمان را نیز به ساده ترین شکل ممکن توصیف کند

فلسفه ی برند عبارتی است که بتواند به کوتاه ترین و ساده ترین شکل ممکن (سه تا پنج کلمه) قلب و روح برند را معرفی می کندو جوهره و هویت برند را به بهترین شکل  ارائه دهد و به این ترتیب جایگاه آن را مشخص کند.فلسفه ی برند به مفهوم جوهر برند یا تعهد اصلی برند به مشتری هاست و هدف از طراحی آن،ایجاد اطمینان از این نکته است که تمامی کارکنان و شرکای برونی سازمان به درستی مفهوم برند را درک کرده و بتوانند آن را به مشتری ها نمایش دهند و منطبق با آن حرکت کنند.به عنوان مثال فلسفه ی برند Mc Donald  (غذا،مردم و لذت) است و به ساده ترین شکل جوهره و وعده ی اصلی این برند را تعریف می کند.
فلسفه ی برند،ابزار قدرتمندی است که می تواند درباره ی محصول،فعالیت های تبلیغاتی، مکان وشیوه ی فروش برند با مشتری ها سخن بگوید و حتی می تواند برخی از دلایل فعالیت های سازمان را نیز به ساده ترین شکل ممکن توصیف کند.فلسفه ی برند،یک فیلتر ذهنی  ایجاد می کند و تمامی فعالیت های ا مناسب بازاریابی-متمرکز بر برند سازمان- را دفع کرده است و فعالیت هایی را که تاثیر منفی بر تصویر ذهنی مشتری ایجاد می کنند،از فعالیت های موثر جدا می سازد.
فلسفه ی برند کمک می کند تا تصویری یکپارچه و منسجم از برند ارائه شود.به بیان دیگر،هر زمان که مشتری با برندی مواجه می شود،دانسته هایش در مورد آن تحت تاثیر این فلسفه قرار می گیرد.علاوه بر آن تمامی فعالیت های مستقیم و غیر مستقیم کارکنان باید به گونه ای باشد که این فلسفه را در ذهن مصرف کنندگان ایجاد و تقویت کند.در بسیاری از شرکت ها،شرکای بازایابی سازمان نقش خود را در تثیر گذاری بر ارزش برند سازمان نشناخته اند. در حالی که فلسفه ی برند-همان گونه که مفهوم و اهمیت سازمان را برای مشتری ها تشریح می کند-نقش کارکنان و شرکای بازاریابی را نیز نشان می دهد و تداعیات برجسته و پررنگی را در ذهن مشتری ها ایجاد می کند.