تداعیات ذهنی از نقاط اشتراک

تداعیات ذهنی از نقاط اشتراک(pop)   لزوما منحصر به یک برند نیستند. بلکه در میان برندهای مختلف مشترک هستند.

تداعیات ذهنی از نقاط اشتراک (pop) ، تداعیاتی است که لزوما منحصر به یک برند نیستند. بلکه در میان برندهای مختلف مشترک هستند.نقاط اشتراک دو دسته هستند:در سطح رده ی محصول و در سطح بازار رقابت.نقاط اشتراک در سطح رده ی محصول،نماینگر شرایط لازم(و نه لزوما کافی) برای انتخاب برند هستنداین نقاط در سطح ویژگی های عمومی محصول تعریف می شوند و اغلب در زمره ی مزایای مورد انتظار از محصول به شمار می آیند.مشتری ها به استفاده از خدمات بانک،بدون در نظر گرفتن ارائه ی خدمات پرداخت و دریافت پول نمی اندیشند و هر مشتری از بانک انتظار دارد که امنیت نقدینگی وی را تضمین کند،چک مسافرتی در اختیارش قرار دهد،از ساعات کاری مناسبی برخوردار باشد و دستگاه های خودپرداز در اختیار داشته باشد.ویژگی های اشتراک در رده ی محصول یا خدمت ممکن است با توجه به پیشرفت های فناوری،حقوقی،تغییر در روندهای مشتری ها یا سایر عوامل تغییر یابند.اما این ویژگی ها و مزایا در زمره ی بایدها برای حضور در بازی کسب و کار به شمار می آیند.
توجه داشته باشید که pop اغلب در رده ی محصول،زمانی نقش کلیدی بازی می کند که برند تعمیم یافته و محصولات و خدمات جدیدی را با نام خود معرفی می کند.به بیان دیگر، هر قدر برند فعالیت خود را در سطح رده های متفاوت و نامتشابه تعمیم دهد، توجه به نقاط اشتراک در رده ی فعالیت،ضروری تر خواهد شد و این ویژگی ها باید در سطح مناسب مشتری برآورده شوند.