تفاوت هویت برند و تصویر برند در چیست؟

تفاوت هویت برند و تصویر برند در چیست؟

در واقع مفهوم كلي هويت برند پاسخ اين سوال است كه " شما واقعاً چه كسي هستيد " اما مفهوم جامع تصوير برند به اين سوال پاسخ مي دهد كه " چه دركي از موقعيت بازار در ذهن بيننده متبادر مي شود "

١-هويت برند از منبع اصلي و ريشه شركت توسعه پيدا مي كند اما تصوير برند توسط ادراك بصري مصرف كننده شكل مي گيرد
٢-مفهوم پيغام برند در هويت برند به معناي اجزاي به هم وابسطه و ممزوج شده مي باشد اما پيغام برند در تصوير برند به معناي رمزگشايي شدن اون پيغام از نگاه مصرف كننده است
٣-در واقع مفهوم كلي هويت برند پاسخ اين سوال است كه " شما واقعاً چه كسي هستيد " اما مفهوم جامع تصوير برند به اين سوال پاسخ مي دهد كه " چه دركي از موقعيت بازار در ذهن بيننده متبادر مي شود "
٤-هويت برند طبيعتي ماده گرا و يا استراتژيك دارد اما تصوير برند طبيعتي ظاهر گرا و يا تاكتيكي دارد
٥-هويت برند نشان دهنده رغبت شماست ، اما تصوير برند نشان دهنده نگاه ديگران به برند است
٦-هويت برند نماد واقعيت شركت هاست اما تصوير برند نمادي از ادراك مصرف كننده ( مخاطب ) است
٧-هويت نگاه رو به جلو و آينده دارد اما تصوير نگاهي به گذشته است
٨-هويت برند ماندگار و پايدار است اما تصوير برند سطحي و ظاهريست
٩-هويت فعال و تصوير غير فعال است
١٠-هويت دلالت بر " كجا بايد قرار داشته باشيد " دارد و تصوير دلالت بر " شما چه چيزي بدست آورده ايد " دارد.