Visibility: پیدایی

نتیجه مطلوب در قبال سرمایه گذاری بر روی برند، ایجاد آگاهی بیشتر بازار هدف از برند و دیده شدن آن است. این اولین گام در ارتباط با بازار هدف موردنظر است و هدف آن ترغیب مخاطبان به استفاده از برند می باشد به طوری که تجربه ای بی واسطه از مزایای ملموس و نا ملموس برند را کسب کنند. پیدایی، سابقا در تبلیغات سنتی کاربرد داشت اما امروزه مفاهیم گسترده تری پیدا کرده و به مواردی که شخصیت های تاثیر گذار در فیلم ها و سریال ها از برند استفاده می کنند نیز گفته می شود.