انتخاب نام شرکت و انتخاب نام برند

انتخاب نام شرکت و انتخاب نام برند

انتخاب نام شرکت و انتخاب نام برند
یکی از مسائلی که بسیار زیاد در برندینگ مورد توجه قرار می¬ گیرد انتخاب اسامی برای برندهاست که به طور ذاتی معنی¬ دار باشد. بنابراین، این اسامی خود منتقل¬ کننده اطلاعات مربوط به محصول می¬ باشند. نام یک برند می¬ تواند به طرق مختلفی معنی¬ دار شود. به طور مثال، نام برند می¬ تواند برای تقویت معنایی و مفهومی گروه محصولات متناظر انتخاب شود، یا برای ویژگی¬ ها و منافع به خصوصی که میزان فروش برند را افزایش می¬ دهند، باشد. انتخاب خردمندانه یک اسم معنی¬ دار می¬ تواند جایگاه یابی برند را راحت¬ تر کند. کلر و همکارانش (1998)
از نام برند به عنوان گره کلیدی که باعث گسترش فعالیت¬ هایی موثر در شناخت برند محسوب می¬ شود یاد کرده¬ اند. نام برند، آگاهی از برند را توسعه می¬ دهد؛ از این نگاه نام برند مفهومی اولیه برای تصویرپردازی در خصوص برند کاربری دارد و نتیجه آن ایجاد ارزش ویژه مشتری محور برای برند خواهد بود. (هدینگ، 2008)