اقسام تبلیغات

چون تبلیغ کنندگان بسیار گوناگونی تلاش می کنند تا به انواع بسیار مختلف مخاطبان دسترسی پیدا کنند، به این دلیل تبلیغات امر پیچیده ای است . 

چون تبلیغ کنندگان بسیار گوناگونی تلاش می کنند تا به انواع بسیار مختلف مخاطبان دسترسی پیدا کنند، به این دلیل تبلیغات امر پیچیده ای است . 

تبلیغات نام تجاری: قابل مشاهده ترین نوع تبلیغات، تبلیغات ملی مصرف کننده است. نام دیگر آن تبلیغات نام تجاری است.این نوع تبلیغات بر توسعه هویت و تصویر بلند مدت یک نام تجاری متمرکز است.

تبلیغات خرده فروش: در مقابل، تبلیغات خرده فروش است که به محل کسب مربوط می شود، تبلیغات خرده فروش بر قیمت، در دسترس بودن، مکان و ساعات کار، تاکید دارد.

تبلیغات سیاسی: این نوع از تبلیغات را سیاستمداران به کار می برند تا مردم را متقاعد کنند که به آنان رای دهند. گرچه این نوع تبلیغات، منبع مهم ارتباطات برای رای دهندگان است، منتقدان عقیده دارند که تمرکز تبلیغات سیاسی، بیشتر بر تصویر سازی است تا پرداختن به موضوعات.

تبلیغات کتاب راهنما: نوع دیگر تبلیعات، کتاب راهنما است، زیرا مردم برای آن که بدانند چگونه کالا یا خدمتی را بخرند به آن مراجعه می کنند.

تبلیغات پاسخ-مستقیم: این نوع ازتبلیغات ممکن است از هر وسیله تبلیغی و از جمله پست مستقیم استفاده کند، اما پیام آن با پیام 

تبلیغات ملی و خرده فروش که در آن، مستقیما فروش کالایی را تشویق می کنند، متفاوت است.

تبلیغات کسب و کار به کسب و کار(شغل به شغل): این تبلیغات شامل پیام های معطوف به خرده فروشان، عمده فروشان و توزیع کنندگان است

تبلیغات موسسه ای/نهادی: نام دیگر آن تبلیغات برای شرکت است. تاکید این پیام ها بر ایجاد یک هویت برای موسسه یا نفوذ و غلبه یافتن بر عموم بر اساس دیدگاه سازمان است.

تبلیغات خدمات عمومی: تبلیغات خدمات عمومی به پیام هایی با آرمان های نیکو، مانند رانندگی نکردن در حال مستی، مربوط می شود.

تبلیغات تعاملی: هر یک از مصرف کنندگانی که دسترسی به رایانه و اینترنت داشته باشد می تواند از تبلیغات تعاملی بهره مند شود.

همه این تبلیغات نیاز به به خلاقیت دارند و پیام های اصلی باید از نظر راهبردی بی نقص باشند و به خوبی اجرا شوند