دوره های زمستانی گروه تخصصی برندتک
آرکتایپ

شروع دوره: 6 بهمن ماه.

بیشتر بدانید

 

کارگاه طراحی مد ل کسب و کار

شروع دوره:15 اسفند ماه.

بیشتر بدانید

 

فروش شناسی

شروع دوره: 10 بهمن ماه.

بیشتر بدانید

 

 
بازاریابی پیشرفته
 

شروع دوره:20 بهمن ماه.

بیشتر بدانید

تفکر استراتژیک
 

شروع دوره:24 بهمن ماه

بیشتر بدانید

هویت سازمانی
 

شروع دوره:17 بهمن ماه

بیشتر بدانید