برند سازی | ابعاد برند

برند سازی | ابعاد برند
در این بخش به صورت تیتروار به شرح مفاهیم و ابعادی که در برند و برند سازی مطرح می باشد پرداخته و در صفحات دیگر وبسایت در آرشیو برند به توضیح و تعریف هر کدام به صورت مفصل پرداخته می شود.
1) معماری برند
2) توسعه برند
3) نام گذاری محصول و انتخاب برند
4) هویت برند
5) تصویر برند
6) شخصیت برند
7) ارزش برند
8) آگاهی برند
9) اعتبار برند
10) برجستگی برند
11) مزایای برند