بحران رسانه برای برندها  به بیان دکتر شهریار شفیعی و مهندس شعبانعلی

به نقل از رادیو متمم