بازاریابی مبتنی بر اعتماد

برند هایی که بازاریابی محتوا را نسبت به رقبا بهتر انجام میدهند، کمپانی هایی هستند که باور دارند در پایان کار بازایابی محتوا در رابطه با ایجاد اعتماد است.

بازاریابی مبتنی بر اعتماد


Trust-based marketing is a marketing theory based on building consumer relationships through trustworthy dialogue and unbiased information. 

بازاریابی مبتنی بر اعتماد؛ یک تئوری بازاریابی بر اساس ایجاد روابط بین مشتریان از طریق مکالمات قابل اعتماد و اطلاعات بی طرفانه می باشد. 

 

Trust-based marketing focuses on customer advocacy techniques that assist consumers in making informed purchase decisions based on comprehensive marketplace options and equitable advice.

بازاریابی مبتنی بر اعتماد بر روی تکنیک های حمایت از مشتری تمرکز می کند که این تکنیک ها بر اساس گزینه های جامع بازیابی و مشاوره ی عادلانه، به مصرف کنندگان در تصمیم گیری برای خریدی آگاهانه کمک می کنند. 

 

The theory contends that being honest and open is the best path to building consumer trust and creating a more loyal customer base.

این تئوری بیان می کند، صداقت و آشکار سازی، بهترین راه برای ایجاد اعتماد مشتری و ساخت یک پایگاه قابل اطمینان تر برای مصرف کننده است.

 

For customers wanting to make an informed decision on a complex decision purchase, trust-based marketing is claimed to provide consumers with unbiased advice. in competitive markets, companies need to approach their customers with respect and acknowledge that product and competitor information is easily accessible. . Companies that provide consumers with comprehensive product options, including their competitor's, will earn the trust of the consumer even if it does not result in an immediate sale. 

برای مصرف کنندگانی که می خواهند یک تصمیم آگاهانه در مورد خرید بگیرند، بازاریابی مبتنی بر اعتماد ادعا می کند که یک مشاوره ی بدون تبعیض را فراهم خواهد کرد. در بازارهای رقابتی، شرکت ها نیاز دارند با احترام و با اطلاع از اینکه محصولات رقبا به آسانی قابل دسترسی است، به مشتریان خود نزدیک شوند. کمپانی های که برای مصرف کنندگان گزینه های محصولات جامع، حتی شامل رقبای خود، را فراهم می کنند، اعتماد مشتری را جلب خواهند کرد حتی اگر در فروش فوری نتیجه ندهد.

 

Trust-based companies have higher customer retention and more stable revenue streams.

کمپانی های مبتنی بر اعتماد سطوح بالاتری از حفظ مشتری و جریان درآمد ثابت تری دارند.

 

The brands that do content marketing better than their competition are the the companies that realize at the end of the day content marketing is about building trust.

برند هایی که بازاریابی محتوا را نسبت به رقبا بهتر انجام میدهند، کمپانی هایی هستند که باور دارند در پایان کار بازایابی محتوا در رابطه با ایجاد اعتماد است.

 

If you are a brand looking to increase trust between your company and those you are creating content for, then I believe the following five steps are the key to building greater levels of trust with your audience:

اگر شما به دنبال یک نام تجاری (برند) برای افزایش اعتماد بین کمپانی خود و افرادی که برایشان ساخته اید هستید، پنج مرحله ی زیر کلیدی است جهت ایجاد سطوح بالاتری ازاطمینان برای مخاطبان شما:

 

1. Define your audience and outcomes. Brands must always be thinking about who they are writing for and why they are writing. It is much easier to build trust (and sales) when the right reader is given the right content.

1. مخاطبان و برآمد خود را تعریف کنید: برندها همیشه باید در نظر بگیرند برای چه افرادی و به چه دلیل می نویسند. ایجاد اعتماد زمانی آسان تر است که محتوای مناسب به خواننده مناسب داده شود.


2. Determine content type, frequency and location. While the type, frequency and placement won’t in itself build trust, it helps. Trust starts by putting the information they want in places where they can benefit from it. 

2. نوع محتوی، فراوانی و موقعیت را تعیین کنید. این موضوع زمانی کمک می کند که نوع، فراوانی و جایگاه به تنهایی نتوانند اطمینان ایجاد کنند. اعتماد با قرار دادن اطلاعاتی آغاز می شود که آنها می خواهند از آن سود کسب کنند.


3. Share, promote and engage. Part of the process of building trust is making sure that the word is out that your content is available. Make sure that sharing is done on the platforms where your audience is active.

3. اشتراک گذاری، ترویج و تعامل. بخشی از فرآیند اعتمادسازی این است که اطمینان حاصل کنید کلمه ی خارجی شامل محتوی قابل دسترس می باشد. اطمینان حاصل پیدا کنید اشتراک گذاری روی جایگاه هایی انجام می شود که مخاطب شما در آن فعال است. 


4. Make connecting with your brand simple. If you do all the work to create great content, then you should be highly motivated to make it easy for someone to connect with your brand.

4. با نام برند خود، به سادگی ارتباط بر قرار کنید. اگر شما همه ی وظایف را انجام داده اید تا محتوای بهتری بسازید، سپس شما باید انگیزه داشته باشید تا راه را برای افرادی که می خواهند با برند شما ارتباط برقرار کنند آسان کنید.

 

5. Analyze response, optimize and pivot. Brands must look at the content to see what is being viewed, shared and engaged with. If certain content is drawing a great response while some is largely being ignored then brands should pivot to create more of what their audience is connecting with.

5. محور اصلی، بهینه سازی و واکنش را آنالیز کنید. برندها باید محتوا را در نظر بگیرند تا مشاهده کنند چه چیزی به اشتراک گذارده یا به کار گرفته می شود. اگر یک محتوای مشخص، یک واکنش بزرگ را ترسیم کند، در حالیکه تا حد زیادی مورد نیاز نباشد، سپس برندها باید محوری را ارائه دهند که در آن بیشتر از آنچه مخاطبان در ارتباطتند، مشاهده شو