یکی از مهمترین فاکتور هایی که در شکل گیری هویت و شخصیت برند موثر است، حس مخاطب نسبت به آن برند است.
در کسب و کارهای خدماتی به خصوص کسب و کارهایی نظیر سالن های زیبایی ، اسپاها، ورزشگاه ها، مراکز پزشکی و ... حس جایگاهی بس مهم و حساس پیدا می کند چرا که برند این اصناف ، این دارایی ناملموس، کلیه ابعاد کسب و کار را در بر می گیرد.
در حقیقت این روزها با توجه به رقابت فشرده متخصصان و بالا رفتن سطح تخصص ، دیگر انجام تخصصی و حرفه ای کار شرط لازم هر مرکز خدماتی است و بدان معنی که وجودش هیچ ارزش افزوده ای نداشته و نبودش نارضایتی ایجاد می کند بنابراین باید دنبال منفعتی دیگر برای ایجاد رضایت و ایجاد ارزش افزوده برای مشتری بود.
چرا که او به راحتی می تواند خدماتی را که در مر کز ایکس عرضه می شود با نچندان تفاوت قیمت و کیفیت در مرکز ایگرگ نیز دریافت کند.
بنابراین باید به او چیزی داد که برای دریافت مجدد آن به سازمان ما برگردد و تنها یک مشتری گذری نباشد و این چیزی نخواهد بود جز یک حس خوب.
حس خوب می تواند شامل رضایت، شادی، آرامش، نشاط، شور زندگی و امید باشد. حس هایی که در روزمرگی زندگی ماشینی به خصوص در شهر های بزرگ رنگ باخته اند.
اما چگونه می توان این حس خوب را ایجاد کرد؟
برای ایجاد حس خوب ابتدا باید آن حس ها در فضای خود محیط جاری باشد و این میسر نمی گردد مگر به مدد انتخاب درست پرسنل و نیروی انسانی و آموزش آنها.
در حقیقت برندسازی درون سازمانی دیگر شرط لازم یک برند خوب خدماتی است.
نیروی انسانی یک سازمان خدماتی باید بدانند که مشتریان برای دریافت حس خوب به آنها مراجعه کرده اند و نه تخصص صرف آنها و بنابراین داشتن سرزندگی و شور زندگی از فاکتورهای مهمی است که باید در آنها وجود داشته باشد. که البته باید در نظر گرفت که این با صمیمیت های نابخردانه و دخالت های نابجا و در حقیقت عدم حفظ حریم شخصی مشتریان اشتباه گرفته نشود . مشکلی که پرسنل جوان بسیاری از مراکز خدماتی نظیر آرایشگاه ها گرفتارش هستند.
بنابراین حس خوب برای مشتری ، فاکتوری است که باید از طریق فضا، پرسنل و همچنین برنامه ها و تدابیری که صاحبان کسب و کار برای مشتری تدارک می بینند ایجاد شود و در این صورت است که این حس تبدیل به خاطره ای خوب شده و مزه شیرین آن تا عمق ناخودآگاه نفوذ می کند و ماندگار می شود.
و انجاست که مشتری هر جا می رود ، از حس خوبش ، این کیمیای زمانه ما می گوید که حسرت داشتن آن در دل دیگران است و بی آنکه بداند خود رسانه ای می شود برای تبلیغ و نه تنها خود باز می گردد که دیگران نیز ترغیب می شوند تا برای بدست آوردن این گنج ، همان راه او را بروند. 

تهیه کننده:خانم لعیا بیدگلی

مطالب مرتبط: آرایشگاه برتر باشید.