اولین سمینار کاربردی به سوی جهانی شدن(GMBA )، با رویکرد تحلیل و بررسی چالشهای پیش رو در حوزه های مختلف کسب و کار ایرانی در شرایط پسا تحریم، مورخ 29 و 30 آذر و 6 و 7 دی ماه سال جاری در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با حضور افتخاری پدر علم مدیریت ایران جناب آقای پروفسور الوانی، اساتید برتر حوزه مدیریت، کارآفرینان پولساز و خبرگان این عرصه برگزار خواهد شد.