نام سازمان: موسسه زبان آفاق

خدمات ما : مشاوره و طراحی هویت برند

و هویت سازمانی و برند سازی داخلی

 

 

نام سازمان: آکادمی برند ایران

خدمات ما: 

 

 

 

نام سازمان: سازمان مدیریت صنعتی

خدمات ما: مدیر بازاریابی و امور مشتريان

 

 

 

لوگو

نام سازمان:  زبان سفیر گفتمان

خدمات ما: مشاوره برندسازی

 

 

 

نام سازمان: مدرسه مد ایران

خدمات ما: مشاور برند

 

 

 

نام سازمان:  بن ژیوار

خدمات ما: مشاوره و طراحی هویت برند

و هویت سازمانی و کمپین ارتباطات یکپارچه

 

 

   

نام سازمان:  موسیقی ریتمیتیکا

خدمات ما : تدوین و پیاده سازی نظام جامع

برند سازی برند , تدوین استراتژی های

بازاریابی و  طرح کسب و کار