پایکوبی کنید و موفق باشید.

زندگی می تواند حرکات موزون باشد،نه رژه ای از مشکلات.تجارت میتواند حرکات موزون باشد،نه مشابقه چالشها.

کار،بازی و زندگی  ما باهمه یکپارچگی شان می تواند به جای مبارزه ،یک پایکوبی باشد.بیاموزید تا با هر آنچه زندگی به شما می دهد،شاد باشید.یاد بگیرید که با مشتریان،دوستان و هرکسی که با او ملاقات می کنید همساز شوید.

زندگی می تواند حرکات موزون باشد،نه رژه ای از مشکلات.تجارت میتواند حرکات موزون باشد،نه مشابقه چالشها. چرا به جای مبارزه در زندگی،در آن پایکوبی نکنید،در پایکوبی لذت بیشتری است تا در جنگیدن-نه دردی دارد،ونه وحشت جدایی.

راه یادگیری پایکوبی با یکدیگر،یادگیری زندگی و کار با همکاری و در کنار یکدیگر است.

وقتی با هم پایکوبی می کنیم،به راه حلهای برنده-برنده می رسیم.این نکته مهم برای رانجام رساندن موفقیت است.