کیا گالری
 

سیزا گالری

لباس عروس پرونوویا

نام سازمان: کیا گالری

خدمات ما: ارتقاء وجایگاه سازی مجدد برند  طلا و جواهر کیا 

نام سازمان: سیزا گالری

خدمات ما : طراحی عناصر برند و نام گذاری برند سیزا در حوزهی فشن

نام سازمان: لباس عروس پرونوویا

خدمات ما: مشاور برندسازی و توسعه بازار برند لباس عروس پرونوویا 

شرکت نوین چرم لوگو
 

نام سازمان : نوین چرم

خدمات ما : جایگاهسازی برند و طراحی

هویت یکپارچه

 

نام سازمان : نسیم برکت

خدمات ما : تدوین طرح مطالعاتی

اولویتبندی و بررسی قابلیتهای ورود به

بازار و برندسازی 

نام سازمان : سواروسکی

خدمات ما : مشاور ارشد برندسازی

و بازاریابی

 

لوگو    

نام سازمان : انارکی

خدمات ما : مشاور ارشد برندسازی

و بازاریابی