شرکت فناوری اطلاعات کاسپید پگاه سیستم

نام سازمان: فناوری اطلاعات کاسپید

 

 

 

نام سازمان: شبکه اجتماعی ایران ویج

خدمات ما: پروژه جامع برندسازی برای

شبکه اجتماعی ایران ویج

 

نام سازمان:  پگاه سیستم

خدمات ما:  مشاوره و طراحی هویت برند و

هویت سازمانی و معماری برند پگاه سیستم

 

میلاد افزار ( شاتل ) مهریاسان
 
لایزر

نام سازمان: شرکت میلاد افزار(شاتل)

خدمات ما: تدوين طرح برندسازي

 

 

نام سازمان: شرکت مهریاسان

خدمات ما: پروژه جامع برندسازی شرکت

مهریاسان در حوزهی خدمات طراحی سایت

و باشگاه مشتریان

نام سازمان: شرکت لایزر

خدمات ما: ارزيابي ميزان آمادگي

شرکت لايزر براي پروژه برندسازي