مستر دیزی
 
شرکت مرغک
لوگو

نام سازمان: رستوران های مستر دیزی

خدمات ما: طراحی هویت برند و هویت

سازمانی و تدوین سند جایگاه سازی برند

mr.dizi

نام سازمان: شرکت مرغک

خدمات ما: تدوین برنامه راهبردی

 

 

نام سازمان: فراورده های دریایی ماهان

خدمات ما: تدوین و پیاده سازی نظام

جامع برند سازی محصولات دریایی ماهان

 

whist
لوگو

نام سازمان: نوشیدنی Whist

خدمات ما:
1)طراحی هویت برند، استراتژی های

ورود به بازار و استراتژی محصول برند

Whist در حوزه آبمیوه های گازدار
2)طراحی هویت بصری و طراحی

کمپین IMBC برند Whist در حوزه

آبمیوه های گازدار

نام سازمان : برکت

خدمات ما : تدوین و طراحی سند

یکپارچه سازی عناصر هویت برند

 

 

 

 

نام سازمان : پفیش

خدمات ما : تحلیل عناصر بصری و ارتباطات

یکپارچه برند

 

 

 

 

لوگو

نام سازمان : شالیزه

خدمات ما : طراحی هویت بصری برند

نام سازمان : سیترا

خدمات ما : مشاور برندسازی و بازاریابی برند

نام سازمان : واینات

خدمات ما : طراحی هویت بصری برند