مسئولیت کار هایتان را به عهده بگیرید.

مسئولیت 100 در صد هر کاری را که می کنید ،بپذیرید.به تکرار به خود بگویید :((اگر قرار است مسئولیتی در کار باشد،آن مسئولیت بر عهده من است.))برای پیشرفت نکردن عذر و بهانه سازی نکنید.توجیه نکنید.موانع و مشکلات را به دیگران نسبت ندهید.
وقتی مسئولیت کامل رسیدن به هدف هایتان را بر عهده می گیرید،اشخاص بیشتری به شما کمک می کنند،شما را راهنمایی می کنند تا به هدف خود برسید.