از اشتباه زیردستت بگذر

یکبار شورایی برای ارتقای درجه ی مردی برگزار شد.اکثریت بر این نظر بودند که ترفیع وی بی فایده است چرا که زمانی به هنگام مستی نزاعی  را سبب شده بود.اما یک نفر گفت،((اگر قرار باشد هر مردی زا که زمانی اشتباهی مرتکب شده است کنار بگذاریم، احتمالا دیگر به هنگام نیاز مردان کارامدی در کنار نخواهیم داشت.مردی که یکبار اشتباهی مرتکب  شود به خاطر پشیمانی خویش صبورتر و کارامدتر از پیش خواهد بود.من احساس می کنم این مرد مستحق ترفیع است.))

کس دیگری پرسید،((آیا او را ضمانت می کنی؟))

مرد پاسخ داد:((قطعا،قطعا))

دیگری پرسید:((از چه روی او را ضمانت خواهی کرد؟))

و مرد گفت،((بر مبنای این حقیقت او را ضمانت می کنم که او مردی است که زمانی اشتباهی مرتکب شده است.مردی که هیچ اشتباهی مرتکب نشده باشد شایسته ی اعتماد نیست.))

نقل شده است که مرد ترفیع درجه یافت

یکبار شورایی برای ارتقای درجه ی مردی برگزار شد.اکثریت بر این نظر بودند که ترفیع وی بی فایده است چرا که زمانی به هنگام مستی نزاعی  را سبب شده بود.اما یک نفر گفت،((اگر قرار باشد هر مردی زا که زمانی اشتباهی مرتکب شده است کنار بگذاریم، احتمالا دیگر به هنگام نیاز مردان کارامدی در کنار نخواهیم داشت.مردی که یکبار اشتباهی مرتکب  شود به خاطر پشیمانی خویش صبورتر و کارامدتر از پیش خواهد بود.من احساس می کنم این مرد مستحق ترفیع است.))

کس دیگری پرسید،((آیا او را ضمانت می کنی؟))

مرد پاسخ داد:((قطعا،قطعا))

دیگری پرسید:((از چه روی او را ضمانت خواهی کرد؟))

و مرد گفت،((بر مبنای این حقیقت او را ضمانت می کنم که او مردی است که زمانی اشتباهی مرتکب شده است.مردی که هیچ اشتباهی مرتکب نشده باشد شایسته ی اعتماد نیست.))

نقل شده است که مرد ترفیع درجه یافت