نوروز زیباترین و ژرف ترین جلوه ی فرهنگ و تمدن ایرانیان است.از هر سو که به این پدیده ی تاریخی- فرهنگب بنگریم، فرخی است، فرخندگی، معنا و معنویت.

اما این بهار 1394 خورشیدی، تنها یک نوروز در شمار دیگر عیدهای سال نو پیشین نیست.آنچنان که از پیشین نیز بارها گفته بودم، نظر تحلیلی بنده این است که سال 94 خورشیدی سال آغاز تغییرات اساسی به سوی پی ریزی ایران مقتدر و پیشرفته خواهد بود.اما این به معنای این نیست که سالی آرام و بی تنشی پیش رو خواهیم داشت که تغییرات همواره همراه سختی است و همنشین دشواری ها.
امید دارم که به خواست یزدان پاک، نوروز 94 به واقع دمیدن روزی نو و روزگاری نو برای این سرا و سرزمین زیبا، ایران بزرگ باشد.
نوروز شما همایون، شاد و فرخنده 

        دکتر شهریار شفیعی

استراتژی برند     انتخاب نام شرکت و انتخاب نام برند