پکیج آموزشی فروش شناسی

نام دوره : پکیج آموزشی فروش شناسی مدرس : دکتر شهریار شفیعی مدت : یک ساعت ....

پکیج آموزشی شخصیت سازی برند

نام دوره : پکیج آموزشی شخصیت برند مدرس : دکتر شهریار شفیعی مدت : یک س ....

پکیج آموزشی جایگاه سازی برند

نام دوره : پکیج آموزشی جایگاه سازی برند مدرس : دکتر شهریار شفیعی مدت : یک ....

پکیج آموزشی نگارگری برند

نام دوره : پکیج آموزشی نگارگری برند مدرس : دکتر شهریار شفیعی مدت : یک ساعت ....

پکیج آموزشی تکنیک های نامگذاری برند

نام دوره : پکیج آموزشی نامگذاری برند مدرس : دکتر شهریار شفیعی مدت : یک ساع ....

پکیج آموزشی ژنتیک برند

نام دوره : پکیج آموزشی ژنتیک برند مدرس : دکتر شهریار شفیعی مدت : یک ساعت ....

پکیج آموزشی مدیریت برند پیشرفته

نام دوره :پکیج آموزشی مدیریت برند پیشرفته مدرس : دکتر شهریار شفیعی مدت : 16 ساعت توضیحا ....

پکیج آموزشی مدیریت برند

نام دوره : پکیج آموزشی مدیریت برند مدرس : دکتر شهریار شفیعی مدت : 20 ساعت توضیحات: پ ....