اسلایدهای آموزشی

# عنوان منبع نام نویسنده زمان فایل
۱ Brand Funel N CCPA-مخصوص دانشجویان DBA دانشگاه تهران آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۶-۸-۲۰ دانلود
۲ بخش بندی بازار و طبقه بندی مشتریان STP آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۶-۸-۲۰ دانلود
۳ مدیریت برند و برندسازی نبردی در عرصه ذهن آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۲۹ دانلود
۴ Brand Funel آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۲۹ دانلود
۵ Exprience Branding - برندسازی تجربه پایه آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۱۵ دانلود
۶ Award In Brand Communications آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۱۵ دانلود
۷ Brand ID & Asspects آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۱۵ دانلود
۸ The Social Aspect Of Business Behavior آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۱۵ دانلود
۹ اقتصاد برند سرمایه گذاری در دارایی نامشهود آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۱۵ دانلود
۱۰ Business Model آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۹ دانلود
۱۱ هویت سازی برند و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۲ Gestalt آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۳ Corporate Branding آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۴ سمینار تخصصی مدیریت برند در صنعت پلاستیک آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۵ مدل های ارزیابی و ارزش گذاری برند آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۶ همایش برندهای پوشاک و نساجی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۷ ویژه بانک رفاه آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۴-۱۲ دانلود