اسلایدهای آموزشی

# عنوان منبع نام نویسنده زمان فایل
۱ مدیریت برند و برندسازی نبردی در عرصه ذهن آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۲۹ دانلود
۲ Brand Funel آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۲۹ دانلود
۳ Exprience Branding - برندسازی تجربه پایه آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۱۵ دانلود
۴ Award In Brand Communications آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۱۵ دانلود
۵ Brand ID & Asspects آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۱۵ دانلود
۶ The Social Aspect Of Business Behavior آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۱۵ دانلود
۷ اقتصاد برند سرمایه گذاری در دارایی نامشهود آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۱۵ دانلود
۸ Business Model آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۹ دانلود
۹ هویت سازی برند و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۰ Gestalt آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۱ Corporate Branding آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۲ سمینار تخصصی مدیریت برند در صنعت پلاستیک آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۳ مدل های ارزیابی و ارزش گذاری برند آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۴ همایش برندهای پوشاک و نساجی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۱۵ ویژه بانک رفاه آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۴-۱۲ دانلود