اسلایدهای آموزشی

# عنوان منبع نام نویسنده زمان فایل
1 مدیریت برند و برندسازی نبردی در عرصه ذهن آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-29 دانلود
2 Brand Funel آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-29 دانلود
3 Exprience Branding - برندسازی تجربه پایه آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-15 دانلود
4 Award In Brand Communications آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-15 دانلود
5 Brand ID & Asspects آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-15 دانلود
6 The Social Aspect Of Business Behavior آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-15 دانلود
7 اقتصاد برند سرمایه گذاری در دارایی نامشهود آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-15 دانلود
8 Business Model آرشیو برندتک sarijloo 1395-8-9 دانلود
9 هویت سازی برند و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
10 Gestalt آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
11 Corporate Branding آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
12 سمینار تخصصی مدیریت برند در صنعت پلاستیک آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
13 مدل های ارزیابی و ارزش گذاری برند آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
14 همایش برندهای پوشاک و نساجی آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
15 ویژه بانک رفاه آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-4-12 دانلود