کتاب ها

# عنوان منبع نام نویسنده زمان فایل
1 ؟HOW COME YOUR BRAND ISN’T WORKING HARD ENOUGH آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
2 Strategic Marketing Planning آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
3 Strategic Brand Management آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
4 integrated_Marketing آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
5 Marketing Communication آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-8 دانلود
6 Kevin Lane Keller آرشیو برندتک مدیر کل سامانه 1395-8-3 دانلود