# عنوان منبع نام نویسنده زمان فایل
۱ ؟HOW COME YOUR BRAND ISN’T WORKING HARD ENOUGH آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۲ Strategic Marketing Planning آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۳ Strategic Brand Management آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۴ integrated_Marketing آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۵ Marketing Communication آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۸ دانلود
۶ Kevin Lane Keller آرشیو برندتک مدیر کل سامانه ۱۳۹۵-۸-۳ دانلود